Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 januari 2010

Blog

Eén gezin. Eén plan. Een kans voor Noordwijk?

Noordwijk, 28 februari 2017

Met de komst van de nieuwe welzijns taken in 2015 naar gemeenten, is ook het sociale wijkteam in Noordwijk opgericht. Het sociale wijkteam heeft tot doel om Noordwijkers met hulpvragen en ondersteuningsmogelijkheden elkaar laten vinden in de wijk. Hierbij richt het team zich vooral op Wmo-zorg gerelateerde ondersteuningsvragen of verwijst door bij een intensievere aanpak.

Een mooi initiatief, maar wat D66 Noordwijk betreft kan dit beter! Voeg een wijkverpleegkundige en de ISD toe aan het Sociale Wijkteam.

Het idee van het Kabinet in Den Haag is dat gemeenten beter in staat zijn de zorg en ondersteuning rondom de burger te organiseren. Eén gezin, één plan, één regisseur is daarbij het idee. Daarom maakte het Kabinet gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo, de Participatiewet (bijstand) en de Jeugdwet. De afgelopen twee jaar is Noordwijk druk bezig geweest om de zorg en ondersteuning voor inwoners te organiseren. Nu is het moment voor Noordwijk om invulling te geven aan het idee van het Kabinet voor gezamenlijke uitvoering van de wettelijke taken. Het sociale wijkteam is bij uitstek geschikt om hier invulling aan te geven!

Ter illustratie nemen we als voorbeeld het fictieve gezin Groen, die een grote behoefte heeft aan hulp en ondersteuning van de gemeente. Moeder Saar is na het verliezen van haar baan, afhankelijk geworden van een bijstandsuitkering (Participatiewet). Vader Kees is door een ongeluk invalide geraakt en maakt gebruik van een rolstoel (Wmo). De ouders maken zich zorgen over hun inkomen, dat geeft veel stress thuis. Dochter Vera heeft door de stress thuis, behoefte aan het spreken van een Jeugdpsycholoog (Jeugdwet). Zoon Vincent, die al meerderjarig is, is als gevolg van schulden weer bij zijn ouders gaan worden (Schuldhulpverlening).

Een gezin met veel problemen en behoefte aan ondersteuning. De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk om de ondersteuning voor de familie Groen te organiseren. Het gezin krijgt in deze situatie te maken met veel verschillende hulpverleners, die allemaal hun eigen taken hebben.

D66 Noordwijk pleit voor een integrale aanpak in het Sociale Wijkteam. Om te beginnen kan het team versterkt worden met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt bij de hulpbehoevende inwoners over de vloer en bespreekt welke hulp zij nodig hebben uit de Wmo of de Jeugdwet of verwijst ze door naar bijvoorbeeld de huisarts. De wijkverpleegkundige volgt in het voorbeeld de ontwikkelingen van het gezin Groen en kan in overleg met het gezin de zorg aanpassen. Maatwerk leveren dus! Daarnaast moet de Sociale Dienst deel uitmaken van het wijkteam. Door de gemeente en Rijksoverheid zijn veel verschillende regelingen bedacht om mensen financieel te ondersteunen. Niet iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Door deel uit te maken van het sociale wijkteam, kan de sociale dienst via de zorgverlener het gezin Groen hierover snel adviseren.

Noordwijk, pak de kans en versterk het Sociale Wijkteam!

 

 

 

 

 

Jeroen Reynaers is steunfractielid

 

 


In Teylingen kan het wel

Noordwijk, 17 oktober 2015

Op de laatste Raadsavond van september werd door de Noordwijkse Gemeenteraad voor het eerst gesproken over de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. De fractie van D66 heeft dit onderwerp op de agenda van de Raad gezet aangezien hier besluiten kunnen worden genomen en dit een urgent probleem is dat heel Nederland raakt.

In deze vergadering kwam D66 met een motie om Noordwijk klaar te maken voor de eventuele noodopvang van vluchtelingen, dit is in eerste instantie 72 uur. In dit debat met de andere partijen vlogen de meningen tafel maar bleek ook veel onwetendheid over wat nu een statushouder, vluchteling, asielzoeker is. De uitkomst: het College zou de mogelijkheden  onderzoeken zodat de Raad dit kan beoordelen.

En zo geschiedde… Het college ging aan de slag. En had hier ook wel de tijd voor, twee weken om precies te zijn! Natuurlijk moet alles zorgvuldig gebeuren maar bij een urgent vraagstuk kun je je afvragen of dit niet wat lang is. Zeker als je kijkt naar het tempo waarin ander gemeenten blijkbaar wel kunnen handelen.

Bovenstaande leidde de volgende Raadsavond tot de volgende onderzoeksvragen voor het College.

a. Is het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) bereid om naar maatwerkoplossingen te zoeken? b. Welke gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn bereid om gezamenlijk te zoeken naar de mogelijkheden van het opvangen van een bij de gemeente passend aantal asielzoekers? c. Zijn er voldoende financiële middelen/vergoedingen beschikbaar ? 

d. Zijn er voldoende waarborgen te bieden om de asielzoekers goed op te vangen en zo ja, welke? Het gaat hier niet alleen om brood, bed en bad maar ook om maatschappelijke begeleiding en integratie-activiteiten. 

e. Zijn er locaties beschikbaar waar de asielzoekers opgevangen kunnen worden? 

f. Zijn er voldoende waarborgen in te bouwen zodat de Noordwijkers goed geïnformeerd en betrokken kunnen worden en zo ja, welke? 

g. Welke mogelijkheden heeft Noordwijk financieel, qua maatschappelijke begeleiding en huisvesting om 17 statushouders die nog niet aan een gemeente zijn toegewezen tijdelijk te huisvesten? Welke creatieve oplossingen zijn er zodat er geen gebruik hoeft worden gemaakt van de sociale woningvoorraad? Zijn er eventueel mogelijkheden in combinatie met huisvesting voor Noordwijkse jongeren?

Nog voordat de raad er over sprak kwamen Puur Noordwijk, Lijst Salman en VVD al met een amendement om de punten a tm f te schrappen. Waarmee de facto niets van het voorstel overblijft.

Wat ons rest is het schamele resultaat dat we 17 statushouders, jawel 17(!) mensen versneld aan woonruimte helpen. Dit gaat dus niet om vluchtelingen maar statushouders. Het gaat dus ook niet per se om 17 woningen. En het moet eerst afgestemd worden met toekomstige omwonenden, want ze zouden wel eens eng kunnen zijn. Volgend jaar zullen we zeker meer statushouders toegewezen krijgen door het Rijk, en je kunt je afvragen  je af of we nu écht iets extra doen.

Waar andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en niet wegkijken zit er in Noordwijk helaas niet meer in. Puur Noordwijk geeft aan dat we het niet kúnnen; de ruimte niet hebben en de expertise niet hebben (En oh ja, het COA zou alleen willen praten vanaf 300 hulpbehoevende mensen. Dit is feitelijk onjuist).

Inderdaad met zo’n slappe houding lukt het niet. En niet omdat we het niet zouden kunnen, maar omdat we niet wíllen. De VVD stelt zich vooral erg politiek op, we moeten voorzichtig zijn, het is ingewikkeld; enzovoort, enzovoort. Het lijkt toch vooral onwil.

En als laatste Lijst Salman Noordwijk. Deze partij wil eerst zo snel mogelijk bouwen want er is nu al te weinig woonruimte. Dit is juist, maar het is geen oplossing voor een urgent probleem en heeft niets met noodopvang te maken. Met andere woorden, het is ons probleem niet, er is hier immers geen plek!

Afgelopen vrijdag bleek er ineens toch heel veel te kunnen. Maar nee, niet in het mooie Noordwijk waar zelfs al een sporthal leeg staat. Nee, buurgemeente Teylingen richtte een noodopvang in in Voorhout. Daar kan het wel. Hier werden in zeer korte tijd, op een zeer goede manier, 150 vluchtelingen opgevangen in een sporthal. Er kwam een oproep van de gemeente om warme kleding te doneren en velen gaven hier gehoor aan, ook Noordwijkers. Vrijwilligers die de mouwen opstroopten en het mede mogelijk maakten samen met de expertise van het COA en het Rode Kruis.

Ook de gemeente Teylingen is goed bezig, niet alleen met de opvang, maar met het informeren van inwoners. Het actief informeren op social media en tijdens bijeenkomsten. Zelfs in het weekend bereikbaar. Mooi om te zien hoe politiek en samenleving zich samen inzetten.

Maar ach de meerderheid van de Noordwijkse politiek heeft in ieder geval gesproken! Zonder ballen, niet eens balletjes! Zijn ze bang voor stemmenverlies en de vragen van hun eigen inwoners? We laten het aan de rest van Nederland, want wij voldoen, in tegenstelling tot sommigen die dat niet doen, aan onze taakstelling. En door een schamele 17(!) statushouders extra te huisvesten toont deze Raad zich niet echt doortastend of verantwoordelijk ten opzichte van andere gemeenten. staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) vroeg om stoere raadsleden. In Noordwijk lijken er daarvan niet zoveel te zijn.

Jerre Schwarz is commissielid.