Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 januari 2017

Hoe staat het met de duurzaamheidsagenda?

D66 Noordwijk maakt zich steeds meer zorgen over de voortgang van de duurzaamheidsagenda. In het coalitieakkoord is de doelstelling afgesproken om in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. De fractie van D66 heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Helaas lijkt er bijna een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niets gerealiseerd. Daarom stelden wij deze urgente vragen aan het College van B&W:

Noordwijk, 11 januari 2017

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde inzake resultaten duurzaamheid

Geacht College,

De coalitiekoers voor de periode 2014 – 2018 met de inspirerende titel Denk Mee, Doe meer vertolkt de (grote) ambities op het gebied van duurzaamheid als volgt:

Noordwijk heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil in 2030 een energie-neutrale gemeente zijn op basis van actief beleid en voorbeeldgedrag. De ambitie is om nieuwe woonwijken energieneutraal te realiseren. (1) Windmolens zijn noodzakelijk om te voldoen aan (inter)nationale afspraken en ambities, maar wel op royale afstand van de kust om de waardevolle beleving van onze kust te ontzien. Het oprichten van lokale energie coöperaties wordt gefaciliteerd. (2) Zonne-energie en alle toepassingen hiervan worden omarmd. De uiterlijke verschijningsvorm van opwekking wordt in de Welstandsnota opgenomen. (3) Er komen gemeentelijke elektrische oplaadstations voor zowel auto’s als fietsen. Noordwijk maakt op dit punt een inhaalslag. (4) Particulieren krijgen de mogelijkheid om voor eigen rekening elektrische oplaadstations in de openbare ruimte aan te vragen (de parkeerplaatsen worden niet op kenteken gezet). (5) Onkruidbestrijding wordt zo mogelijk gifvrij uitgevoerd. De ambitie is daarbij volledig op duurzame bestrijding over te gaan. (6) Onderzocht wordt of het voldoende maatschappelijk en financieel rendement oplevert om een bescheiden deel van de NUON-gelden opzij te zetten voor een zichzelf terugverdienend fonds om duurzame investeringen te faciliteren (zonnepanelen, energie besparende en energie opwekkende maatregelen). Bedoeld voor zowel particuliere- als huurwoningen van corporatie(s). (7)

D66 Noordwijk kan aan deze tekst uit de coalitiekoers tenminste zeven actiepunten op het gebied van duurzaamheid ontlenen. Om aan de ambities op het gebied van duurzaamheid voortvarend vorm en inhoud te geven heeft het college ca. twee jaar geleden een duurzaamheid coördinator aangesteld. D66 moet echter – zeer tot haar spijt – constateren dat het college met haar duurzaamheidambities ernstig achter blijft.

Tijdens de laatste twee begrotingsbehandelingen heeft D66 het college dan ook nadrukkelijk aangespoord om versnelling te brengen in het denken en doen rondom duurzaamheid en de beschreven ambities eindelijk tot wasdom te brengen. Kortom: meer duurzame daadkracht te tonen.

Bij de laatste begrotingsbehandeling op 2 november jl. heeft wethouder Fles de achterblijvende prestaties op het terrein van duurzaamheid ontkend en ons toegezegd om eind 2016 een notitie te leveren waarin verslag wordt gedaan van hetgeen tot op heden bereikt is.

Vraag 1: Wanneer mogen wij deze notitie waarin de bereikte resultaten op het gebied van het thema duurzaamheid worden beschreven tegemoet zien?

Vraag 2: Kunt u in de toegezegde notitie tevens de voortgang op de door ons genummerde zeven actiepunten in de Coalitiekoers beschrijven?

Vraag 3: Kunt u in de notitie voor ons een helder onderscheid maken in bereikte resultaten op het gebied van enerzijds beleid, beleidsnotities, beleidsvoornemens e.d. en anderzijds concrete, aanwijsbare en zichtbare resultaten?

De beantwoording van deze vragen willen wij meenemen in de behandeling van de reeds geagendeerde brief van het college inzake elektrische laadpalen van 1 november j.l.

Hoogachtend,

Namens de fractie D66 Noordwijk,

Koen van Asten