Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Raadsvergadering 19 februari

De tweede raadsvergadering van nieuw Noordwijk vergde net als de eerste weer veel zitvlees. Drie agendapunten lichten we hier uit.

OZB/Ondernemersfonds/Motie Verenigingen

De gemeenteraad moet de tarieven van de OZB vaststellen, en dat moet uiterlijk in februari, om de OZB-aanslagen op tijd te kunnen versturen. Normaliter is dat niet erg spannend, deze keer wel. Ten eerste, omdat de tarieven van de twee oude gemeenten moesten worden geharmoniseerd zonder al te veel lastenverschuivingen. Ten tweede, omdat besloten moest worden over de tariefopslag bij niet-woningen voor het zgn. Ondernemersfonds. Ten derde, omdat D66 een motie had ingediend om te onderzoeken of de OZB aanslag voor verenigingen kan worden verlaagd.

De tariefharmonisatie lijkt goed te zijn gelukt, het ziet ernaar uit dat de gemeentelijke woonlasten niet meer stijgen dan de inflatie. Mooi zo. Over de uitkomst van de discussie over het Ondernemersfonds zijn we minder enthousiast. Een Ondernemersfonds (OF) is, kort gezegd, een manier om gezamenlijke projecten van ondernemers te financieren – denk aan sfeerverlichting in winkelstraten, beveiliging, keurmerken, evenementen en dergelijke, maar Noordwijk Marketing- en dan zo dat ALLE ondernemers meebetalen (tegengaan van zgn. “free riders”). Voor Noordwijkerhout was dit OF een nieuw fenomeen en diverse Noordwijkerhoutse ondernemers keerden zich tegen het idee om het (oud) Noordwijkse OF in de hele nieuwe gemeente “uit te rollen”. De tegenstanders van het OF hadden eind 2018 een enquête georganiseerd waaruit bleek dat een overgrote meerderheid van de ondernemers TEGEN het fonds was, terwijl de besturen van de ondernemersverenigingen, ook de Noordwijkerhoutse, na een onderzoek van een “Regiegroep” juist geharnast VOOR zo’n OF waren. De discussie verliep bepaald niet zachtzinnig, en het laatste waar de Noordwijkse economie op zit te wachten is mot tussen de ondernemers. Er liggen hier immers grote uitdagingen, de Bollenstreek is economisch gezien geen heel sterke regio, al jaren.

D66 heeft steeds aangedrongen op constructief overleg tussen beide groepen, gericht op het zo spoedig mogelijk bereiken van een zakelijk werkbaar compromis. Wij zijn als sociaal-liberale partij overtuigd van het nut van gezamenlijke belangenbehartiging, maar wanneer een zo grote groep belanghebbende ondernemers zich verzet, moet je dat toch ook serieus nemen. Het OF-bestuur heeft voorgesteld om door te gaan met het OF, in heel Noordwijk, maar met de mogelijkheid voor bedrijventerreinen om zelf een alternatief in te richten en zodoende een teruggave van het extra geinde belastinggeld te krijgen. Een regeling die in sommige andere gemeenten ook al functioneert. Wij vonden dat een veelbelovend compromis, goed genoeg om verder uit te werken. Immers, ondernemers die echt een andere gezamenlijke regeling willen, kunnen die zo realiseren. De coalitiepartijen hebben op de vergadering echter anders beslist: zij willen eerst een peiling houden onder alle ondernemers, en pas bij 2/3 meerderheid volgend jaar alsnog verder gaan met het OF. Wij vrezen dat die peiling veel energie gaat kosten, weinig nieuws oplevert en er uiteindelijk toe gaat leiden dat belangrijke projecten om de Noordwijkse economie aan te jagen worden beëindigd, of door de burgers gaan worden bekostigd. Omdat het huidige Ondernemersfonds op basis van eerdere afspraken in ieder geval nog voor 2019 moet worden bekostigd komt die rekening van € 350.000, — terecht bij de inwoners. Jammer en wat ons betreft onverstandig.

De motie van ons raadslid Dick Gutlich om te onderzoeken of het (lagere) OZB-woningtarief voor verenigingen kan worden toegepast vond, na wat technische discussie, voldoende steun om te worden aangenomen. Uiteraard gaat in zo’n onderzoek ook gekeken worden naar de subsidies aan verenigingen, en het is niet uitgesloten dat uiteindelijk besloten wordt dat het verhogen van subsidies efficiënter is. Maar dat is niet erg, extra steun aan onze verenigingen is wat ons betreft de hoofdzaak.

Vomar / Bestemmingsplan Maarten Kruytstraat

In januari was definitieve besluitvorming over dit bij de omwonenden controversiële project al aangehouden, onder andere om een bevredigende regeling te treffen voor het feitelijk dichtbouwen van een ten onrechte als illegaal bestempeld aangrenzend appartement. Tot onze verbazing bleef het College van B&W vrijwel de hele maand stilzitten, en volhouden dat het plan zo door kon gaan, en werden besprekingen met de eigenaresse pas opgestart toen het al te laat was om een goede oplossing uit te werken. Op de raadsvergadering verzocht de coalitie, tot overmaat van ramp, pas om elf uur s avonds om het beslispunt van de agenda af te halen, waardoor belanghebbende omwonenden uren voor niks op de tribune moesten wachten.

D66 heeft voorafgaand aan de vergadering opnieuw zorgvuldig naar de bezwaren van omwonenden gekeken. (Zie ook vorig verslag.) Naast het ingebouwde buurappartement blijven wij onze ernstige twijfels houden over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in de Maarten Kruytstraat en bij de losplaats van Blokker en ICI Paris. Verder vragen wij ons af hoe reëel de aangekondigde Versmarkt wordt, nu uit het contract blijkt dat de ontwikkelaar slechts 50 m2 hoeft te realiseren. Wij hopen dat verantwoordelijke wethouder De Jong nu wel voortvarend aan de slag gaat met het oplossen van de knelpunten. Het inpassen van dit soort projecten kan nooit zonder pijn, maar tot dusverre vinden wij dat de omwonenden zich terecht miskend voelen.

Reconstructie Parallelboulevard

Een project kan heel groot en technisch riskant zijn, maar wanneer er veel consensus over is, wordt het politiek pas relevant als het in de uitvoering fout gaat. CDA raadslid Wim van Haaster, als agrariër uit De Zilk goed bekend met grondwateroverlast, verbaasde iedereen, inclusief zijn “eigen” (CDA) wethouder, met een technisch doorwrocht klinkend betoog waarin hij de probleemstelling van de grondwateroverlast fundamenteel ter discussie stelde. Of hij gelijk had kon niemand ter plekke uitmaken, maar het is belangrijk dat er serieus geluisterd wordt (en blijft worden) naar dit soort kritiek. Het is alleen wel te hopen dat hij voortaan iets eerder komt met zijn inzichten. De Raad besloot de voorbereiding van de reconstructie blijft doorgaan, dat is ook goed wat ons betreft, want het duurt nog lang voordat het werk echt begint.