Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Schriftelijke vragen: Zorgvuldige voorbereiding collegevoorstellen

In het kader van de bespreking van het 100 dagen plan van het college in de raadsvergaderingen van 19 maart en 16 april jl. is door de fractie van D66 inbreng geleverd voor het door u op te stellen Collegebeleidsprogramma, later versoberd tot een Collegeagenda.

Op verzoek van het college is deze inbreng ook schriftelijk aangeleverd via de Griffie.

De door D66 benoemde speerpunten zijn tevens als bijlage gevoegd bij de motie “De helpende hand”, welke is ingediend ten tijde van de behandeling van de Kadernota op 25 juni jl.

Bij brief van 1 juli jl. en een persconferentie op 2 juli jl. presenteert het college een voorstel voor de collegeagenda “Samen maken we Noordwijk”, met als bijlage een inventarisatie van de voorstellen van de oppositiepartijen. Hierin ontbreekt tot onze verbazing de inbreng van D66.

Vragen

1. Is binnen de gemeentelijke organisatie een proces ingericht dat waakt over de zorgvuldigheid van collegestukken welke aan de Raad en externen worden aangeboden?

2. Zo ja, kunt u dit proces voor ons beschrijven?

3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, kunt u dan herleiden waar het in dit geval is mis gegaan?

4. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is, waarom niet?

In de raadsvergadering van 19 februari jl. is een motie van D66 aangenomen die het college opdraagt om in het kader van de voorbereiding van de Kadernota een voorstel aan te leveren over de mogelijkheden om de OZB voor verenigingen en instellingen te matigen door toepassing van het OZB- tarief voor woningen.

Het gevraagde voorstel wordt door u, zonder nadere toelichting op het aanleveringsmoment, aangeboden op de middag voor de behandeling van de Kadernota, te weten 25 juni jl.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de D66 fractie biedt de voorzitter tijdens de raadsvergadering haar excuses aan over de onzorgvuldige werkwijze van het college, in deze.

Vraag 5. Heeft u binnen de gemeentelijke organisatie een proces ingericht dat waakt over de tijdige aanlevering van collegestukken aan de Raad en aan externen?

Vraag 6. Zo ja, kunt u dit proces voor ons beschrijven?

Vraag 7. Indien het antwoord op vraag 5 bevestigend is, kunt u dan voor ons herleiden waar in dit geval toch is mis gegaan?

Vraag 8. Indien het antwoord op vraag 5 ontkennend is, waarom niet?

Vraag 9. Bent u voornemens om naar aanleiding van deze voorvallen, de organisatie en haar processen beter in te richten c.q. strakker aan te sturen?

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich