Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 augustus 2019

Vragen over: Deltaplan woningbouw en Bronsgeest

Bij brief van 12 augustus jl. informeert het college ons over het Deltaplan voor de woningbouw en een oplossingsrichting voor Bronsgeest.

Het college stelt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat de coalitie van NZ-Lokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk over zich heeft afgeroepen door de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Bronsgeest met 660 woningen, waarvan 240 woningen in de sociale sector, te blokkeren.

Vragen

Het is goed om voor onze inwoners helderheid te schetsen in de historische context van het dossier Bronsgeest.

Vraag 1: Graag uw bevestiging van de volgende feiten:

· De gemeentegrond in Bronsgeest is aangekocht in de periode 1990 – 1995;

· De grondverwervingen zijn destijds geschied onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van collegepartijen CDA en VVD.

U geeft aan in de afgelopen maanden gesprekken te hebben gevoerd met een breed scala aan partijen om gegevens te verzamelen en mogelijkheden te verkennen. Naar wij aannemen zijn in ieder geval de twee in Noordwijk opererende woningbouwcorporaties bij de gesprekken betrokken.

Vraag 2: Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen waarmee u gesprekken heeft gevoerd, hoe u tot deze selectie van partijen bent gekomen en wat daarvan – kort samengevat – de uitkomst is.

De woningbouwtaakstelling voor Bronsgeest is door de gemeenteraad van (oud) Noordwijk in 2018 bepaald tot 660 woningen waarvan 240 in de sociale sector. Het bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft zich eind 2018 akkoord verklaard met deze taakstelling.

Vraag 3: Wij verzoeken u voor ons inzichtelijk maken welke woningbouwcapaciteit in Bronsgeest, met de door u voorgestelde begrenzing van het gebied, realistisch is op basis van de gebruikelijke norm van 35 woningen per ha.

Vraag 4: Bestaat de door u beoogde woningbouwlocatie Bronsgeest louter uit de invulling van de bouwclaim (180 woningen) of heeft u een groter aantal woningen voor ogen en zo ja welk aantal?

Vraag 5: Graag vernemen wij wat in de nieuwe situatie de gewenste en realistische woningdifferentiatie voor (klein) Bronsgeest zal zijn en wij verzoeken u daarbij de woningdifferentiatie van de 180 woningen welke volgen uit de bouwclaim van Bouwfonds BPD separaat in beeld te brengen.

Vraag 6: Wij verzoeken u inzichtelijk te maken op welke wijze door u invulling wordt gegeven aan de (locatie)opgave voor sociale woningbouw als vastgelegd in de prestatieafspraken met de twee woningbouwstichtingen en daarbij aan te geven welke aantallen binnen welke termijnen worden gerealiseerd.

In uw brief van 12 augustus jl. vermeldt u: ”Daarnaast zijn er verwachtingen gewekt bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) wat betreft de realisatie van tijdelijke woningen.”

Vraag 7: Deelt u (bij nader inzien) onze opvatting dat er niet alleen sprake is van “gewekte verwachtingen” maar ook van “geschonden afspraken” door het Noordwijkse gemeentebestuur?

Vraag 8: Bent u voornemens om de Noordwijkse Woningbouwstichting (NWS) schadeloos te stellen voor de gemaakte plankosten en gemiste subsidiegelden voor de beoogde tijdelijke woningen in Bronsgeest?

In uw brief van 12 augustus jl. wordt herhaaldelijk gesproken over “de woningbehoefte” terwijl door u gelijker tijd een woningbehoefte onderzoek is opgedragen.

Vraag 9: Welke woningbehoefte bedoelt u in het kader van uw brief en is een nieuw woningbehoefte onderzoek dan nu nog nodig?

Vraag 10: Welk deel van de op Bronsgeest rustende financiële verplichtingen en af te boeken grondwaarde resteert indien de door u voorgestelde “oplossing” wordt gevolgd, rekening houdende met de in dit verband geldende boekhoudkundige voorschriften?

In de kern Noordwijk (Binnen) is Bronsgeest, na Offem-Zuid, de enige grote locatie waar de gronden grotendeels in handen zijn van de gemeente en de toekomstige woonbestemming is afgestemd c.q. overeengekomen met Rijk, Provincie, Holland Rijnland en de GOM. U stelt in de brief van 12 augustus jl. dat daadwerkelijke woningbouw in Bronsgeest in deze coalitieperiode niet meer wordt voorzien.

Vraag 11: Wat is voor u de maatgevende planning bij de ontwikkeling van (klein) Bronsgeest en op welk moment denkt u hier wel woningen te kunnen bouwen?

Vraag 12: Wat is uw (voorlopige) inschatting van de periode die benodigd zal zijn om te komen tot woningbouw in alternatieve woningbouwlocaties als De Nes, Vinkeveld Zuid en het Achterweggebied?

Vraag 13: Graag vernemen wij welke ruimtelijke kaders u heeft meegegeven aan de eigenaar van het voormalige Zilveren Kruis terrein die aldaar tot herontwikkeling wenst over te gaan. (Denk aan bestemming, bouwmassa, bouwhoogte, woningdifferentiatie, duurzaamheid, parkeren enz.)

Vraag 14: Bent u voornemens om de Raad op enige wijze (vroeg)tijdig te betrekken bij het bepalen en uitwerken van de ruimtelijke en financiële kaders voor de herontwikkeling van het Zilveren Kruis terrein?

Vraag 15: Graag vernemen wij onder welke schriftelijk vastgelegde condities en voorwaarden de provincie bereid is om mee te denken over nieuwe Noordwijkse woningbouwlocaties buiten de huidige stedelijke contour (BSD).

Vraag 16: Wat zijn de te verwachten kosten van de extern uit te voeren opdracht voor een ruimtelijke verkenning naar potentiele alternatieve bouwlocaties voor Bronsgeest?

Vraag 17: Deelt de provincie Zuid-Holland mee in deze kosten van extern onderzoek?

Vraag 18: Wordt de Raad (tijdig) door u betrokken bij de (externe) onderzoeksopdracht voor potentiele alternatieve bouwlocaties alsmede de daarbij te hanteren kaders?

Volgens de afspraken als vastgelegd in de Integrale Structuurvisie Bollenstreek, worden in het buitengebied van de Bollenstreek geen woningen toegelaten, behoudens de zogenaamde Greenportwoningen buiten het sociale segment. Voor de woningbouwlocatie Bronsgeest is in het verleden een uitzondering gemaakt onder verwijzing naar het bestuurlijk akkoord Haarlemmermeer-Bollenstreek.

Vraag 19: Hoe denkt u bij het zoeken naar alternatieve woningbouwlocaties in het buitengebied om te gaan met deze intergemeentelijke afspraken?

Vraag 20. Kunt u ons toezeggen dat u in het kader van een proactieve informatievoorziening in de richting van de inwoners, in een open brief aan alle woningzoekenden, die soms 7 jaar moeten wachten op een passende woning, gaat uitleggen dat u de mogelijkheid om in de komende jaren 660 woningen in Bronsgeest te bouwen, niet gaat benutten?

Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen uiterlijk 19 september a.s. zodat wij deze kunnen betrekken bij de raadsbehandeling van het onderwerp Bronsgeest op 24 september a.s.

Fractie PUUR, Fractie D66 Noordwijk, Fractie GroenLinks Fractie PvdA,

Taetske Visser. Dick Gutlich. Louis Koppel. Jan Janson.