Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 september 2019

Reactie Sint Antonius van Padua op Deltaplan woningbouw

Bij brief van 13 augustus reageert de woningstichting Sint Antonius van Padua op uw brief d.d. 12 augustus jl. inzake het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest.

Met deze brief uit de woningstichting haar teleurstelling over uw wijze van handelen.

Vragen

1. Kunt u ons bevestigen dat u in het kader van de voorbereiding van de brief van 12 augustus jl. geen gestructureerd overleg met de woningstichting(en) heeft gevoerd over het Deltaplan, de gewenste bouwstroom en de daarvoor (op termijn) benodigde locaties?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, kunt u ons deze teleurstellende en onbevredigende gang van zaken toelichten?

3. Kunt u ons toelichten wat de redenen zijn om voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk geen zoektocht naar aanvullende nieuwbouwlocaties voor (sociale) woningbouw in het vooruitzicht te stellen?

4. Deelt u de opvatting van de woningstichting dat de (sociale) woningbouwproductie in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk na 2023 gaat stagneren en als gevolg daarvan problemen op de woningmarkt ontstaan?

5. Deelt u ons wensbeeld om in de toekomst ook de woningstichting(en) te vragen om mee te denken in nieuwe woningbouwlocaties voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk?

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich