Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

Algemene Beschouwingen 2019 met moties en amendementen

Voorzitter, Algemeen Wij behandelen vandaag de eerste beleidsrijke begroting van het huidige college. Uiteraard waren wij zeer benieuwd naar de beleidsvoorstellen die nu zichtbaar worden gemaakt en we constateren met genoegen dat het financiële beeld wat florissanter is dan enkele maanden geleden nog werd verondersteld. Wel zien wij een fors niveau van investeringen en een forse verslechtering van de balanspositie die buitengewoon mager wordt toegelicht door het college. Het college heeft met behulp van de positieve septembercirculaire gevolg gegeven aan de wens van de Raad om voor € 500.000,– ruimte te vinden voor nieuw beleid. Het college verwijst hierbij naar de Motie Helpende Hand zoals deze dit voorjaar door de oppositiepartijen is ingediend. De motie is echter slechts ten dele gevolgd. In de opgesomde posten voor “nieuw beleid” zien wij echter ook kosten van herstel van bestaand beleid, zoals “dienstverlening op orde brengen” (dat moet toch altijd?), het maken van een veiligheidsplan, de Strandpendel, sportbeleid enz. Onze vraag is dan ook welke criteria het college heeft aangelegd om een onderwerp tot nieuw beleid te bestempelen? De begrotingsteksten vermelden wel veel voorgenomen activiteiten en onderzoeken, maar vaak wordt niet duidelijk wat nu het beoogde resultaat is. De beleidsdoelen zijn veelal vaag geformuleerd. Waar mogen we het college straks op afrekenen? Kan het college dit voor ons concreet in beeld brengen? In het thema Het Nieuwe Noordwijkse Werken vragen wij u aandacht voor de benaderbaarheid en bereikbaarheid van collegeleden. Wij krijgen herhaaldelijk signalen dat het lastig is om een afspraak met een nieuwe Noordwijkse bestuurder te maken, of dat er weken overheen gaan voordat die afspraak in de agenda staan. Herkent u dit signaal en wat gaat u daar aan doen?

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Wij vragen ons af waarom u kiest voor een tijdelijke aanstelling van een initiatievenmakelaar. Je zou toch denken dat het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving “core business” wordt of ziet u dat anders? Kennelijk ziet u behoefte aan een visie op “gastvrije dienstverlening”. Dit suggereert dat u op dit gebied ernstige hiaten heeft aangetroffen. Klopt dat beeld of ziet u een andere aanleiding? Met betrekking tot de regionale samenwerking is D66 van oordeel dat de gemeenteraad nog te weinig wordt betrokken bij het regionaal bestuur, met name waar het betreft Holland Rijnland. Voor ons gevoel worden besluiten daar op te grote afstand genomen. Graag overleggen wij met onze vertegenwoordigers in deze organen hoe daar verbetering in te brengen.

Programma 2: Veiligheid Het maken van een integraal veiligheidsplan verdient een hoge prioriteit waarbij de integrale coördinatie van veiligheid centraal in de organisatie geregeld moet worden. Wij zien dat u de BOA’s vooral een taak toekent op het gebied van de handhaving. Graag zouden wij wat meer accent zien op het aspect preventie. Dat bewijst naar ons gevoel een grotere dienst aan de veiligheid en het gevoel van veiligheid. Ten aanzien van het voorstel voor een meldpunt “ondermijning” vragen wij ons af of we dat lokaal moeten organiseren. Zou een regionale aanpak hier niet veel meer voor de hand liggen?

Programma 3: Verkeer en Parkeren Het college maakt melding van een op te stellen “Kadernota parkeren”. Wij zien deze kadernota met belangstelling tegemoet. Naar wij hopen komt er bij nieuwe ontwikkelingen een strakkere regie op het parkeren op eigen terrein. Dat spaart de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied en neemt de weerstand bij omwonenden in ieder geval voor een deel weg. Ten aanzien van de provinciale OV-concessie missen wij uw aandacht voor het aspect reis(traject)tijden in concurrentie met de auto. Inzet zou moeten zijn dat een busreis naar Leiden, Den Haag of Schiphol niet meer dan 20 minuten extra mag kosten dan met de auto. Graag vernemen wij of dit alsnog kan worden meegenomen. Voor de OV-bereikbaarheid naar het strand zou het goed zijn dat de strandpendel op enige wijze wordt verbonden met station Voorhout. Wij vragen het college om in regionaal verband nadrukkelijk in te zetten op een snelfietspaden van Noordwijk naar station Voorhout en van Noordwijkerhout naar station Sassenheim. Sinds enige tijd is het nieuwe parkeerverwijssysteem in Noordwijk aan Zee operationeel. Kunt u ons al deelgenoot maken van de effecten in de zin van een betere bezetting van de meer verscholen parkeerterreinen zoals bij de Vomar?

Programma 4: Economie Ons valt op dat u de provincie als partner beschouwt in een onderzoek naar verblijfsaccommodaties en de verdeling naar segmenten. Graag ontvangen wij hierop een nadere toelichting. Wij zien met genoegen dat er meer effort wordt gestoken in de profilering van Noordwijk als Space to be met de regiodeal, de ontwikkeling van de Space Campus en een nieuwe Space Campusdirecteur. Het is allemaal wel wat veel voor 1 jaar, dus het lijkt ons wel verstandig om prioriteiten te bepalen. In dit hoofdstuk missen we de aandacht voor de centrumontwikkeling Noordwijk Binnen. Hoe staat het college tegenover een versterking van de verbinding tussen de Kerkstraat en het historisch dorpscentrum zoals die destijds is voorgesteld?

Programma 5: Onderwijs Over het onderwerp huisvesting De Zeehonk en Wakersduin is in de afgelopen periode al het nodige te doen geweest. Het college verwijst in dit verband naar het Integraal Huisvestingsprogramma 2018 – 2030. In dit IHP staat als actiepunt: het Uitwerken scenario’s Noordwijk aan Zee om te komen tot een voorkeursscenario wel of geen gebouw voor de scholen De Zeehonk en Wakerduin te samen. Graag vernemen wij nu concreet of het college dit actiepunt tot uitvoering gaat brengen. Hiertoe dienen wij samen met de fracties van Puur, GroenLinks en PvdA een motie in.

Programma 6: Sport en Cultuur Een sterke gesprekspartner zijn voor het verenigingsleven is mooi maar de molens draaien nog steeds langzaam, met name bij het afgeven van vergunningen. Een evenementen coördinator als eerste aanspreekpunt is prachtig maar niet alleen aanspreekpunt. Is hij/zij ook de coördinator en spreekbuis naar de aanvrager toe? Wij delen uw streven naar harmonisatie van subsidiebeleid op het gebied van sport en cultuur. In onze visie mag deze harmonisatie niet leiden tot een versobering van de middelen die aan deze verenigingen worden geboden. Graag een bevestiging op dit punt van het college. U geeft aan het voorstel van Museum Noordwijk voor een drastische vernieuwing van het museum af te wegen. Wij zijn wel benieuwd vanuit welke grondhouding u deze afweging gaat maken en op welke termijn wij op dat punt iets mogen verwachten. Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk is teleurgesteld over de beperkte verhoging van haar budget. De Pleitnota van het Platform is kennelijk bij wethouder V.d. Berg onderin de la terecht gekomen. Om hier opnieuw aandacht voor te vragen dienen wij samen met de PvdA een motie in waarin het college wordt gevraagd om in overleg te gaan met het Platform en de Raad een gedragen plan voor te leggen waarvoor maximaal € 25.000,– aan extra subsidiemiddelen nodig is.

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid Programma 7 lezend komen wij tot de conclusie dat het een voortzetting van het beleid is dat ook in de “oude” gemeenten werd gevoerd. Daar is ook best veel voor te zeggen. In de Raad van oktober jl. hebben wij nog enige bijstellingen, lees verbeteringen, op het beleid voor minima kunnen doorvoeren. Wij lezen ook in dit programma veel voorgenomen acties, maar wij missen hoe die dan worden uitgevoerd. Vooral in de paragraaf Jeugd (7.4) staat veel wollig taalgebruik. Wij zien benieuwd naar uw visie op de inkoop van de jeugdzorg. De kosten zijn nu hoog en vooral onvoorspelbaar. Blijven we dat op de huidige manier doen of kan het anders en beter? Zo niet, kan de T van TWO (de tijdelijke werkorganisatie) er dan af? Wij zijn content met het voornemen van het college om de mobiliteit van kwetsbare inwoners te vergroten. Een uit de startblokken komend initiatief van D66 om de dienstverlening met de Tuk Tuks uit te breiden zien wij graag overgenomen worden. Verder zijn wij van mening dat inwoners die enkele jaren geleden als vluchteling het land zijn binnen gekomen extra aandacht behoeven om hun aan passend werk te helpen. Wij hebben de indruk dat het niveau van scholing nu onvoldoende meeweegt en te weinig inzet wordt gepleegd om die genoten scholing in Nederland tot waarde te brengen.

Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving Wij zijn content met de reservering van een bedrag van € 50.000,– voor het onderwerp Duurzaamheid en € 50.000,– voor de Energietransitie in de begroting. Het is niet echt veel, maar wel een goed begin. Wij kijken reikhalzend uit naar de duurzaamheidsstrategie en het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid. Naar wij hopen betrekt u hierbij ook de Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke hulpbronnen in de vernieuwde samenstelling. Hebben we al zoiets als een 0-meting van de bestaande situatie? Voor wat betreft de verduurzaming van de bedrijfsvoering zijn wij benieuwd wanneer wij het eerste emissieloze voertuig in het gemeentelijk wagenpark mogen verwachten en hoe personeel en bestuur worden gemotiveerd om op meer duurzame wijze naar het gemeentehuis te komen. Kunt u ons beloven dat in 2020 tenminste één gemeentelijk brandstofvoertuig wordt ingewisseld voor een emissieloos voertuig? Ten aanzien van de duurzame afval- en grondstofverwerking bereikt de gemeente Lisse een prachtige score. Wij gaan er van uit dat u dit voorbeeld ook in de beschouwingen betrekt waar het gaat om de toekomstige wijze van afvalinzameling.

Programma 9: Wonen en Ruimte Wij begrijpen de aandacht die het college geeft aan de nieuwe woonvisie. De zoektocht naar locaties die zijn benodigd om de nieuwe woonvisie te effectueren zal bijzonder lastig blijven als de meest voor de hand liggende locatie deels wordt uitgesloten en we ons heil gaan zoeken in gebieden die op talrijke fronten juist worden afgeschermd tegen woningbouw. D66 zal dan ook niet meewerken om daar weer grond aan te kopen die de komende 20 of 30 jaar niet wordt benut. Gelukkig is de rente laag, denken we dan maar… Wij missen aandacht voor de verdere herontwikkeling in Noordwijk Zeewaardig, de invulling van de shameplekken, de aanpak van De Grent en het Jan Kroonsplein. Het college lijkt hierin passief. Klopt dat beeld? Voorzitter, wij zien uit naar het traject van een nieuwe Omgevingsvisie voor Noordwijk. Onze wens gaat daarbij uit naar een heldere richting en toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Wij zien met genoegen dat u de Integrale Structuurvisie Greenport hierbij mede als basis kiest. Ten aanzien van het benodigde budget menen wij dat het wel een onsje minder kan als we gebruik maken van al het onderzoeksmateriaal dat al beschikbaar is in de huidige Omgevingsvisie van oud Noordwijk. Paragrafen Voorzitter, dan nog enkele opmerkingen van meer financiële aard. In de vorige college periode was de heer Ter Hark als fractievoorzitter zeer kunstig met beeldspraak. Zo sprak hij gedreven over de “SS Denk Mee, Doe Meer” die met slecht weer en over ruige zeeën uiteindelijk toch veilig de haven wist te bereiken. Voorzitter, de heer Ter Hark is nu zelf stuurman op de SS BETROKKEN, HELDER EN DAADKRACHTIG. Zijn schip vaart met aan boord duizenden kolonisten die graag een nieuw dorp willen stichten in het beloofde land. In het zicht van de veilige haven wendt hij echter het steven naar onbekend gebied, waar het buitengewoon mistig is. Tal van vijandige schepen beletten hem om een andere haven te bereiken. De kolonisten worden onrustig. Midden in de nacht verlaat Ter Hark stilletjes zijn kooi, hij trekt een donker matrozenpakje aan en gooit stiekem voor wel € 10 miljoen aan zilver en goudstukken overboord om meer vaart te kunnen maken. Niet bepaald helder, maar wel daadkrachtig. Voorzitter, dit schetst onze beleving bij de wijze waarmee het college op enigszins slinkse wijze € 10 miljoen schade op Bronsgeest uit de reserves vist, zonder daarover één woord in de begrotingsteksten te reppen en zonder de inwoners in de Begroting in Eén Oogopslag te informeren. Die uitgave kent alleen maar goed nieuws. Voorzitter, die werkwijze vinden wij op z’n minst ongepast. Naast een beoordeling van de wethouder op dit punt verneem ik ook graag van u als voorzitter van de Raad of u van mening bent dat de Raad volledig en transparant is geïnformeerd over deze niet benoemde uitname uit de reserves. Tot slot wachten nog even geduldig af wanneer wij het OZB-tarief voor verenigingen in instellingen opnieuw ter discussie kunnen stellen. Naar wij aannemen zal die wetswijziging binnenkort het licht zien.

Motie Van Eeden (LSN) en Gutlich (D66) over Regenboogpaden

Actuele motie Gutlich (D66) en Janson (PvdA) over een sociale kaart

Motie Gutlich (D66) inzake Subsidieverordening Themajaar 2020

Motie (D66) erfgoedfonds

Motie (LSN) verlichting Nagtegaalslaan

Motie (LSN) toegang strand tot vloedlijn mindervaliden

Amendement (D66 e.a.) themajaar 2020