Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018: Ruimte om je te ontplooien

Verkiezingsprogramma D66: ruimte om je te ontplooien 

Onze focus 

Goed democratisch bestuur begint bij het gemeentebestuur. Dat gemeentebestuur is bepalend voor de inrichting van de gemeente en voor het welzijn van zijn inwoners. D66 zet zich daarvoor in met alle talent dat beschikbaar is. D66 ziet het nieuwe Noordwijk met zijn vier kernen als ideale woonplaats. Een woonplaats van waaruit je ook kunt werken of studeren in onze stedelijke omgeving. Dit nieuwe Noordwijk dat ons voor ogen staat, is ideaal om er te wonen, te studeren, te sporten, uit te gaan, te winkelen en deel te nemen aan culturele activiteiten. Voor iedereen is dit anders, maar ieder die zich wil ontplooien zal zich zeker thuis voelen bij D66.  

Onze focus is om de vele bestaande plannen met voortvarendheid eindelijk uit te voeren. Van denken naar doen. Plannen maken is niet genoeg. Wij willen goede plannen ook voortvarend uitvoeren. 

 

De grote uitdagingen van nu zijn woonvoorzieningen, mobiliteit, welzijn en zorg en duurzaamheid. Zij raken ieder, maar houden niet op bij de gemeentegrenzen. Daar zetten wij op in, liefst samen met ieder die dit ook zo ziet. Talent, deskundigheid en enthousiasme zijn welkom, zeker nu de fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk extra kansen geeft. 

 

Er moet voor jong en oud meer woonruimte komen. Vooral voor starters is het moeilijk. Maar ook voor hen die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig om een woning te kunnen kopen. Daar willen wij iets aan doen. Wij willen dat er een variëteit komt aan nieuwe woonvormen. Dit is dé manier om de jonge generatie in Noordwijk te houden.  

 

Toegankelijkheid van het nieuwe Noordwijk over en weer met zijn stedelijke omgeving draagt bij aan ieders welvaart en ieders welzijn en is essentieel voor Noordwijk als vestigingsplaats. Effectief openbaar vervoer is meer dan ooit noodzakelijk. Openbaar vervoer in de vorm van “one size for all” werkt niet. Je wilt snel naar school, universiteit of werkplek komen. Buiten de spits is de vraag naar vervoer sterk verspreid en minder intensief. De reistijd minder belangrijk. Flexibel, vraag gestuurd openbaar vervoer zal beter functioneren dan rijden met vrijwel lege bussen. D66 heeft het initiatief genomen om te komen tot effectief openbaar vervoer. Openbaar vervoer is niet het enige: fietsen is en blijft effectief en gezond. D66 wil dat er meer fietsvoorzieningen komen. Bijvoorbeeld om zonder omweg naar station Voorhout te kunnen fietsen en er je fiets te stallen. 

Extra aandacht voor mensen die dreigen te vereenzamen. Dit geldt voor ouderen maar ook voor jongeren. D66 wil daarom meer opvang voor de jeugd en het faciliteren van voorzieningen voor ouderen, liefst in de wijk, bevorderen. 

Energietransitie en duurzaamheid staan bij D66 hoog op de agenda. Het gaat om een kostbare complexe operatie, die alleen in samenhang is op te pakken. Een goed onderbouwde duurzaamheidsagenda is belangrijk, maar het gaat nu vooral om de uitvoering van de daarin benoemde projecten. 

Een goed gemeentelijk bestuur van het nieuwe Noordwijk met respect voor de eigenheid van de vier kernen. Daar wil D66 in de komende raadsperiode vol op inzetten. D66 heeft de fusie steeds bevorderd en is er trots op dat dit nu gaat gebeuren. Op het gebied van zorg, welzijn en participatie werkt de gemeente al samen met Lisse, Teylingen en Hillegom. En terecht. Ook dit stelt extra bestuurlijke eisen.  

Voor D66 is het gemeentelijke bestuur dienend, toegankelijk, creatief en effectief. Waar mogelijk dringen we de overvloed aan regels terug. 

 

We gaan de nieuwe organisatie zo inrichten en faciliteren dat we meer tempo kunnen maken in de realisatie van plannen die al jaren slepen. Voor een viertal complexe onderwerpen wil D66 taakgroepen inrichten: het openbaar vervoer, nieuwe woonvoorzieningen, welzijn en zorg en tenslotte milieu, duurzaamheid en energietransitie. Die taakgroepen moeten werken als centra waarin deskundige inwoners, ambtenaren en ondernemers actief kunnen participeren. Uiteraard blijft de politiek verantwoordelijk. Deze centra zullen de slagkracht bevorderen. 

Ons programma beslaat tien onderwerpen die wij beknopt presenteren. Deze onderwerpen bevatten onze speerpunten voor de komende raadsperiode. Tenzij anders vermeld in dit verkiezingsprogramma kiest D66 bij overige onderwerpen voor voortzetting van het huidige beleid zoals dat door D66 in de afgelopen raadsperiode is ondersteund in de colleges van B&W in Noordwijk en Noordwijkerhout en in beide gemeenteraden is bevestigd. 

 

Goed, veilig en inspirerend wonen 

Geen welzijn zonder goede woonruimte. Dat is ons uitgangspunt voor woningbouw, renovatie en huurbeleid, uiteraard voor zover de gemeentelijke bevoegdheid reikt. Welzijn is voor iedereen anders en dit geldt ook voor de eisen die ieder aan zijn woonruimte stelt. Dit gaat van kortstondig tot langdurig vestigen, van alleen tot gezamenlijk wonen, van onafhankelijk tot ondersteund. Wij willen dat de gemeente waar mogelijk voorziet in de nodige diversiteit van woonvoorzieningen en de ontwikkeling daarvan steunt. Een belangrijk aspect is veiligheid. Vandalisme zoals dit in Boerenburg plaatsvond, is een ernstige en te voorkomen ontsporing. 

Wat wil D66 

 • Concrete bouwplannen voor het komende decennium moeten er zonder uitstel komen. Deskundigheid en belangenbehartiging van (toekomstige) bewoners, woningstichtingen, welzijnsinstellingen en politiek zijn daarbij onontbeerlijk.  
 • Bij de opzet van nieuwe woonvormen krijgen toekomstige bewoners tijdig mogelijkheden tot inspraak. Het Participatiehandvest* van de Vereniging Eigen Huis moet leidend zijn. Per project bekijken of het instellen van een taakgroep nuttig en nodig is. 
 • Woningen inrichten, desnoods tijdelijk, voor starters en arbeidsmigranten. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Er is ruimte voor nieuwe woonvormen. 
 • Ook voor zorgmedewerkers en docenten is extra huisvesting dringend gewenst. Door de combinatie van werken en wonen, wordt het nieuwe Noordwijk voor deze beroepsgroepen aantrekkelijker. 
 • Voortvarend aan de slag met de woonlocatie Bronsgeest. Dit moet een mooie, gedifferentieerde, groene woonwijk worden. 
 • Voorzien in nieuwe financiële constructies voor sociale koopwoningen die speculatie voorkomenmaar wel voldoende ruimte geven voor overdracht aan een nieuwe bewoner. 
 • Ruimte geven aan nieuwe woonvormen voor senioren met een diversiteit aan samenstelling en eventueel noodzakelijke zorg. 
 • Voorzien in logeerplekken ten behoeve van tijdelijke zorg, die ook kunnen functioneren als een tussenvorm tussen zelfstandig thuis en een verpleeghuis. 
 • Zorg dragen voor een schone leefomgeving met voorzieningen die in principe vanuit de woning bereikbaar zijn en waarbij de veiligheid is gewaarborgd. 
 • Wij willen de politie meer zichtbaar in ons dorp. Goede handhaving is essentieel. Wij vinden de centrale huisvesting van de politie in Noordwijk noodzakelijk. 

 

*Aanbevelingen Participatiehandvest Eigen Huis: 

 1. Ga vroegtijdig in overleg met omwonenden 
 1. Maak een bewonerseffectrapportage 
 1. Zorg voor een tijdige, toegankelijke en eerlijke communicatie 
 1. Reserveer een budget voor participatie 
 1. Behoud als bevoegd gezag de regie 
 1. Stel samen met bewoners een voorkeursalternatief op. 

 

 

 

 

Mobiliteit: gedifferentieerd, effectief en duurzaam 

Op en neer reizen naar Amsterdam, Schiphol, Haarlem of Den Haag per openbaar vervoer kost nu twee uur of meer, ondoenlijk voor forensen. Gelukkig kunnen de drie treinstations in onze regio uitkomst bieden. D66 heeft het initiatief genomen om aan te sluiten op de provinciale plannen om het spoor geschikt te maken voor een metro-achtige dienst, maar ook om onze stations veel beter dan nu bereikbaar te maken. Reizen met dit openbaar vervoer gaat supersnel. Onze inzet is: werken of studeren in onze stedelijke omgeving moet kunnen, zonder te hoeven verhuizen. Daarnaast moet Noordwijk voor bezoekers goed bereikbaar zijn, ook zonder auto. Als landelijke partij gebruiken we onze provinciale en landelijke contacten om dit te bereiken. Het openbaar busvervoer krijgt nu nog forse subsidies die de Provincie toekent op basis van gerealiseerde rij-uren. Veel gaat nu nog op aan tijdens de daluren bijna leegrijdende bussen. Wij willen deze vervoersdiensten effectiever opzetten door deze goed af te stemmen op de vraag. Voorrang dus aan gedifferentieerde, flexibele en vraag gestuurde busdiensten. Als alternatief voor de auto zal dit openbaar vervoer ook de vraag naar parkeerplaatsen verminderen. 

Wat wil D66? 

 • Een taakgroep, die plannen ontwikkelt voor een betere mobiliteit en de politiek daarin meeneemt 
 • Bij de inrichting van de Duinpolderweg moet snel openbaar vervoer minstens zoveel ruimte krijgen als het autoverkeer. 
 • Aansluiting zoeken bij de provinciale mobiliteitsplannen, in het bijzonder voor een metro-achtige dienst over het spoor. Mogelijk komt de inrichting van een treinstation “Noordwijkerhout/Lisse” bij de Schippersvaartweg in aanmerking. 
 • Effectief en gedifferentieerd openbaar vervoer: vooral snel tijdens de spits en vraag gestuurd daarbuiten. Waar nodig is, te voorzien in lokaal vervoer. 
 • Er komt een fietspad naar station Voorhout en één tussen Noordwijkerhout en Lisse via de Schippersvaartweg en Loosterweg Zuid. Voldoende fietsstallingen mogen niet ontbreken. 
 • De voorrangsregels bij lokale rotondes ten gunste van het fietsverkeer aanpassen en zo nodig harmoniseren met die van de regio. 
 • Maat houden bij de aanleg van parkeerplaatsen en de bestaande parkeernorm in acht nemen en handhaven. Met effectief, flexibel openbaar vervoer kun je ook zonder auto van het strand en de boulevards genieten. Noodzakelijke parkeerterreinen moeten er komen, maar wel verspreid. 
 • Wij zijn in beginsel geen voorstander van gemeentelijke investeringen in private parkeervoorzieningen.  

 

Welzijn en toegankelijke zorg 

Diverse belangrijke en ingewikkelde overheidstaken op het gebied van zorg en welzijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit kan de gemeente niet in zijn eentje. Terecht wordt daarom samengewerkt met de omringende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, zoals in de Intergemeentelijke Sociale dienst (ISD) en voor de Jeugdhulp met Holland Rijnland. Omdat deze zaken in de praktische uitvoering dikwijls vervlochten zijn, wil D66 alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugdzorg en onderwijs te maken heeft bij voorkeur bij één wethouder onderbrengen. De Raad moet, beter dan tot nog toe, vooraf invloed kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten.   

D66 respecteert de kracht van mensen om zelf hun leven in te richten, maar wie het nodig heeft moet wel steun krijgen. Dit geldt  specifiek voor ouderen ter voorkoming van eenzaamheid en  zeker ook voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven.  

D66 wil met preventief beleid een gezonde leefstijl bevorderen. Het devies is: “liever welzijn dan zorg”. 

 

 

Wat wil D66? 

 • Een concreet programma uitvoeren om laaggeletterde inwoners, arbeidsmigranten en statushouders te bereiken en de bestaande voorzieningen voor hen beter toegankelijk te maken. 
 • Een integrale aanpak rondom de problematiek van ouderen en van mensen met een beperking, mogelijk met behulp van het instellen van een taakgroep. 
 • De remmende regeldruk in de zorg terugdringen; mensen zijn belangrijker dan regels. 
 • De gemeente neemt de regie om een gezonde leefstijl te bevorderen. Dit moet gebeuren in samenspraak met de instellingen die daarover gaan. 
 • Het aanstellen van “buurtregisseurs” met als opdracht de sociale samenhang en veiligheid te bevorderen en hulp te bieden bij de toegang tot zorgverlening. 
 • Overheidstaken als sociale zaken, jeugdzorg en onderwijs regionaal in samenhang uitvoeren, maar wel onder bestuurlijk toezicht van de gemeentelijke politiek. 

 

Milieu, duurzaamheid en energietransitie 

D66 wil de energietransitie en de circulaire economie een impuls geven door een samenhangende aanpak en wil dat de gemeente initiatieven van inwoners en bedrijven ondersteunt en bevordert. Een enkele oplossing voor al deze vraagstukken bestaat niet. Het beleid is eerder: “alle beetjes helpen”. Duurzame opwekking van energie heeft gevolgen voor landschap en woonomgeving. Dat kan leiden tot moeilijke keuzes. D66 staat open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en wil vooral initiatieven in samenwerkingsverband ondersteunen. Wij willen naar een economie zonder afval, waar grondstoffen door recycling behouden blijven. 

Wat wil D66? 

 • Een taakgroep instellen, die een samenhangende, steeds te actualiseren visie ontwikkelt op duurzaamheid en energietransitie en toeziet op de effectuering. Daarnaast de maatregelen steeds toetsop kosten en baten, zodat concrete afwegingen mogelijk zijn. 
 • Bij alle onderwerpen die zich aandienen het aspect duurzaamheid meenemen en toetsen aan onze Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015. 
 • Actief bevorderen van energie-neutrale (ver-)nieuwbouw en van een circulaire economie. 
 • De oprichting stimuleren van energie-coöperaties van inwoners en een eigen energiemaatschappij van Noordwijk oprichten voor de ontwikkeling van elektrische energie. 
 • De uitvoering van maatregelingen inzake duurzaamheid en energietransitie gecoördineerd en professioneel ter hand nemen in een “Duurzaamheidsmaatschappij”. 
 • Vol inzetten op het terugdringen van plastic afval van inwoners en de horeca en zorgdragen voor een effectieve inzameling. 

 

Het nieuwe Noordwijk voortvarend en toegankelijk bestuurd 

De Gemeente gaat over belastingen, veiligheid, duurzaamheid , woonomgeving, ruimte voor bedrijven, openbaar vervoer, sportvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en over zorg. De Gemeente heeft op die manier grote invloed op ieders welzijn. Daarom wil je als inwoner weten waar je aan toe bent en dat besluiten rechtvaardig en evenwichtig tot stand komen. Democratie begint op lokaal niveau. Voor D66 is dit een kernpunt: openbaarheid van bestuur. Verantwoording, zo nodig bijsturen, openstaan voor ontwikkelingen, die zich aandienen en vooral letten op kansen. Voor D66 is het bestuur dienend, toegankelijk, creatief en effectief. Expertise van buitenaf is meer dan welkom. 

De bestuurlijke praktijk is niet eenvoudig. Enerzijds is iedereen gesteld op continuïteit, maar anderzijds verandert de omgeving. Besturen is dus ook balanceren, zeker nu, bij de bestuurlijke inrichting van het nieuwe Noordwijk. D66 neemt hierin deel met zorg voor de belangen van onze inwoners, ook de toekomstige, maar ook voor de kansen die veranderingen kunnen bieden. De toenemende verstedelijking van Zuid- en Noord-Holland is er zo een: wij willen de eigenheid van Noordwijk versterken, maar wel actief meeliften op mogelijkheden die uit deze verstedelijking voortkomen.  

Wat wiD66? 

 • Het bestuur en de gemeentelijke diensten dicht bij de mensen brengen, waarbij elk van onze vier kernen een eigen “gemeentelijk loket” krijgt met toegankelijke openingstijden. Zo nodig komt de gemeente ook aan huis. Indien nodig is expertise van buitenaf welkom. 
 • De Raad stelt de kaders bij zaken die wij met onze buurgemeenten delen. Dat betreft de uitvoering van zorg en sociale zekerheid. Maar ook mobiliteit en de ruimtelijke inrichting. 
 • Het nieuwe Noordwijk gaat zich actief inzetten om ook de belangen van de regio in samenhang met die van het nieuwe Noordwijk te bevorderen en te behartigen. 
 • Openheid van de beleidsstukken, begrijpelijke besluitvorming en een actieve rol van de burgemeester om de kwaliteit van de politieke besluitvorming te borgen. 
 • De eigenheid van de vier woonkernen waarborgen en in samenhang versterken. Maatschappelijke initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteunen. Wijkbudgetten instellen die de bewoners in samenspraak zelf kunnen beheren. 
 • Wij kiezen voor handhaving en benutting van de huidige gemeentehuizen. Nieuwbouw is pas aan de orde indien dat aantoonbaar voordeliger is. 

 

 

Vitale economie en florerende bedrijven 

 

De diversiteit en omvang van economische activiteiten wordt als gevolg van de fusie vergroot. Dit biedt extra kansen voor onze winkelcentra en bedrijventerreinen. 

Uniek zijn onze vier grote clusters: 

 • Greenport Duin- en Bollenstreek als het internationale centrum bij uitstek van de veredeling, teelt, handel, logistiek en export van bollen bloemen en planten.  
 • Congressen en toerisme. Noordwijk telt vele hotels, congrescentra en horeca. Dit valt of staat met de kwaliteit van de omgeving en de toegankelijkheid.  
 • De hoogtechnologische industrie met internationale faam. ESA-Estec heeft een enorme uitstraling. Er werken 3000 mensen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde ICT-bedrijven.  
 • De uitstekend functionerende centra voor geestelijke en lichamelijke zorgverlening. D66 vindt dat ook die centra de ruimte moeten krijgen voor hun ontwikkeling. 

De winkelcentra in onze kernen houden het nieuwe Noordwijk levendig. Investeringen en vermindering van de regeldruk zijn noodzakelijk om die op peil te houden en leegstand tegen te gaan. D66 heeft zich met succes ingezet om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen (Economic Board, Groene Cirkels). Wij blijven dit beleid steunen. Overigens vinden wij dat de gemeentelijke belastingen niet verder mogen stijgen dan eventueel nodig is om de inflatie te corrigeren. 

Wat wil D66? 

 • Onze economische clusters de nodige ruimte geven, ook die van intensieve zorgverlening. 
 • Deelnemen in het actieprogramma van de Regionale Economic Board, met bijzondere ondersteuning van Noordwijkse initiatieven. 
 • Onze winkelcentra vitaal houden. Wij willen het aanzien van de Hoofdstraat, de Kerkstraat en de Dorpsstraat verbeteren. Ook de Grent behoeft duidelijk een verbetering. 
 • Versterken van de positie van uitnodigende kustgemeente. Ruimte en structuur geven aan nieuwe vormen van verblijfsaccommodaties. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Ruimte geven aan evenementen voor jong en oud. 
 • Een zorgvuldige, eerlijke afweging van kosten en baten, vanuit gemeentelijk belang.  
 • Extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • De samenwerking tussen ondernemers onderling bevorderen. D66 staat daarom positief tegenover het Ondernemersfonds mits er sprake is van voldoende draagvlak voor dit fonds. 
 • Met de kansen van nu een snelle invulling van het Space Business Park Noordwijk 

Studeren, ontplooien en deelnemen 

De gemeente gaat niet over het onderwijs zelf, maar moet wel zorgen voor een stimulerende  huisvesting van onderwijsinstellingen en vooral ondersteuning bieden om onderwijs toegankelijk te houden en achterstanden te voorkomen. De gemeente dient in samenwerking met het bedrijfsleven het technisch onderwijs te versterken. Dit stimuleert studenten en houdt docenten alert. D66 vindt goed onderwijs van vitaal belang voor onze samenleving en wil dat jonge mensen zich kunnen ontplooien en kansen krijgen. 

Wat wil D66? 

 • In principe moet je als student je onderwijsinstelling binnen drie kwartier kunnen bereiken. D66 wil dit door beter afgestemd openbaar vervoer mogelijk te maken. 
 • Ruimte maken voor het ontwikkelen van talent-ondersteunende programma’s, bij bijv. kennis, sport, kunst en cultuur. 
 • Onze bibliotheken stimuleren om zich verder te ontwikkelen in de richting van informatiecentra, die ook zelfstudie ondersteunen en waar gemeentelijke informatie gestructureerd te vinden is. 
 • Een actieve, inspirerende relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit kan op alle niveaus: stages, onderzoek door studenten, praktijkplaatsen, e.d. 
 • Ouders vroegtijdig betrekken bij vervolgkeuzes na het basisonderwijs en inspelen op de behoefte van de arbeidsmarkt.  
 • Voorschoolse educatie toegankelijk maken voor ieder kind en zo nodig subsidiëren. Dit geldt ook voor het onderwijs voor kinderen met een beperking. 
 • De nodige (ver-)nieuwbouw van schoollocaties krachtig ter hand nemen. Dit geldt voor iedere woonkern waar dit nodig is. Op het ogenblik is dit in Noordwijk aan Zee actueel. 

 

Kunst en Cultuur 

Cultuur brengt mensen bij elkaar. Kunst verrast en verruimt ons gezichtsveld. Ieder kan eraan deelnemen, actief of passief. Het nieuwe Noordwijk kent vele culturele evenementen die in elk van onze kernen plaatsvinden en waar velen als vrijwilliger aan bijdragen. Kunst en cultuur dragen ook bij aan Noordwijks toeristische aantrekkelijkheid. D66 steunt de lijn van de in 2018 uitgebrachte Cultuurnota ‘Sterren voor Cultuur’. 

Wat wil D66? 

 • De Schelft in Noordwijkerhout blijft voorlopig in bedrijf, haar functie moet hoe dan ook blijven. 
 • De subsidies aan muziekverenigingen blijven op peil. Muziekonderwijs aan kinderen wordt gestimuleerd, ook op de scholen. 
 • Het erfgoed van de diverse dorpskernen zien wij als onze maatschappelijke juwelen. De gemeente hoort de vrijwilligers te steunen. Onze musea worden gewaardeerd en gesteund. 
 • Het Cultuur-Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) ondersteunen we in hun beleid om de eigenheid van de Duin- en Bollenstreek te behouden en te versterken. 
 • Ruimte voor openbare kunstprojecten / evenementenzonder deze te frustreren door zinloze regels.  

 

 

 

 

 

Natuur en recreatie: behouden en genieten 

Het nieuwe Noordwijk vormt een prachtig gebied van strand, zee, bos, duinen en bollenvelden. Wij zijn daar trots op! In samenspraak met de beheerders moeten we dit landschap koesteren en behouden. We hebben daarmee goud in handen. D66 wil een goede balans tussen natuur en recreatie en steunt de promotionele activiteiten op dit gebied. Het uitgestrekte bollenareaal van Noordwijkerhout is kenmerkend voor de Duin- en Bollenstreek en een geweldige toeristische attractie. Dat willen we graag zo houden, maar de verrommeling van het landbouwgebied willen we terugdringen.  

Wat wil D66? 

 • Het Nationaal Park Hollandse Duinen steunen, de balans tussen natuur en recreatieve activiteiten behouden. 
 • Groene woonkernen met een variëteit aan bomen en beplanting. 
 • De uitbreiding van de strandbebouwing en verrommeling van landbouwgebied stoppen. 
 • Het bijzondere gebieNoordvoort op de grens van Noordwijk en Zandvoort in ere houden. 
 • Streekmuseum Veldzicht ondersteunen, o.a.de uitbreiding van het wandelpadennetwerk. 

 

Toegankelijke sport: recreatief en gezond 

De afgelopen jaren is er op het gebied van sport in Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen veel geïnvesteerd. Dat vinden we belangrijk. D66 blijft zich inzetten voor een evenwichtige spreiding van sportaccommodaties. Sporten gebeurt niet alleen in verenigingsverband, maar ook individueel. D66 Noordwijk vindt alle vormen van sport belangrijk, in alle leeftijdsgroepen, inclusief ouderen en mensen met een beperking. 

Wat wil D66? 

 • De verbetering van het sportpark Boekhorst in Noordwijkerhout ondersteunen we krachtig. 
 • Sportverenigingen zo nodig steunen en de toegang tot sport voor mensen met een beperking bevorderen. 
 • Buurtsportcoaches hebben hun meerwaarde bewezen. Wij willen hen graag blijvend  inzetten om zo meer mensen te kunnen betrekken bij de samenleving. 
 • Ruimte geven aan individuele sportbeoefening. Daaronder vallen ook ruimte om meer te bewegen en het inrichten van trap- en speelveldjes. 
 • Met bevoegde instanties in overleg treden om duinfietspaden te verbreden en veiliger te maken. 

 

Gepubliceerd op 03-10-2018 - Laatst gewijzigd op 03-10-2018